Energoinwest JK

 

Informacja o firmie.

Energoinwest JK jest firmą powstałą w marcu 2006 roku w ramach zmian organizacyjnych i własnościowych Energoinwestu Białystok S.A. – spółki zależnej od Elektrociepłowni Białystok S.A.

W okresie listopad 1995- marzec 2006 jako pracownicy Energoinwestu Białystok S.A prowadziliśmy kompleksową obsługę inwestycji i remontów w branży budownictwa przemysłowego i komunalnego . Sukcesywnie działalności obsługi inwestycji ( Inwestor Zastępczy, Nadzory inwestorskie) była rozszerzana o inne podmioty, dla których świadczyliśmy usługi tj. urzędy administracji państwowej i samorządowej, firmy i osoby prywatne. Zmienił się też charakter prowadzonych prac, dotychczasowe budownictwo przemysłowe uzupełniliśmy o budownictwo na potrzeby administracji i usług oraz budowy infrastruktury (sieci: wod-kan., cieplne, elektryczne i telekomunikacyjne oraz drogi i place).

Od rozpoczęcia działalności w marcu 2006 w nowej formule własnościowej firma z siedzibą na terenie Elektrociepłowni , dysponuje kompletem inspektorów nadzoru we wszystkich branżach, posiadających uprawnienia budowlane i aktualną przynależność do Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Wykonujemy:

1.Kompleksową obsługę inwestycji w wykonywaniu funkcji inwestora zastępczego lub sprawowanie funkcji; inspektorów nadzoru.

2.Prace projektowe z zakresu budownictwa przemysłowego z ukierunkowaniem na energetykę cieplną ;

3.Przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;

4.Usługi doradcze i projektowe, audyty energetyczne;

5.Wykonawstwo sieci i węzłów cieplnych oraz kotłowni lokalnych;

6.Zarządzanie i eksploatacja istniejącej infrastruktury ciepłowniczej ( w ramach eksploatacji prowadzimy całodobowe pogotowie techniczne).

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekujemy na kontakty osobiste w celu uściślenia warunków techniczno-organizacyjnych i handlowych przyszłej współpracy.

 

Copyright © Energoinwest JK & otes.pl